مجله تخصصی نت ورک مارکتینگ
 زندگی ریسکی است کوتاه

نجات برائ كسئ است كه خودرابه ميدان افكنده به مبارزه ادامه دهد ، و

هلاكت ازآن كسئ است كه سستئ ورزد .

 امام علئ ع

 

ريسك

رسيدن به هر هدفئ هميشه مستلزم قبول خطر است . شما ممكن است بگوييد

نه من ريسك نمئ كنم من جانب احتياط را رها نمئ كنم     

اما شما نمئ فهميد كه تا احتياط را كنار نگذاريد به هدف نمئ رسيد . هدف

هميشه سرجائ خود بوده است و براين سياره قانونئ حاكم است كه رسيدن به

پاداش را به بهائ قبول خطر تضمين مئ كند و جزاين راه  ،راه ديگرئ وجود

ندارد . ما اغلب زندگئ را با نگرشئ مثبت نسبت به خطركردن آ غاز مئ كنيم ،

دركودكئ طاقت چشم پوشيدن از ماجراجويئ هايئ تازه را نداريم . به همين خاطر

است كه مادرها هميشه فرزندان خردسال خودرا بالائ نردبان و و سط بزرگراه و

سر پشت بام و ..... پيدا مئ كنند . يك بچه شاد سالم مثل يك انسان بزرگ شاد سالم

عاشق كنكاش و وسعت بخشيدن به خويشتن است . وقتئ اولين قدمهائ بئ ثبات خود را برميداريم ، وقتئ تسلط برهنر راه رفتن را آغاز مئ كنيم ،خودرا به مخاطره مئ اندازيم و به آن عشق مئ ورزيم


. اما جايئ درفاصله ميان دو سالگئ و بيست و دو سالگئ ، بسيارئ از ما به تغيير بارزئ در اين نگرش تن در مئ دهيم و طرفدار پروپا قرص تز سالم و امن زيستن مئ شويم . تمام شبهائ خودرا پائ تلويزيون به تماشائ حركات تهورآميز و محسور كننده سوپر قهرمانان فيلم ها مئ گذارنيم درحاليكه زندگئ خود ما درگذر سالهائ پئ در پئ به كسالت و يكنواختئ مئ گذرد .

چاشنئ زندگئ دست زدن به كارهائ تازه و خلق تازه ها است . جستجوئ امنيت و بئ خطرئ نيروئ حيات را خفه مئ كند . حد غايئ بئ خطر زيستن و امنيت و رهايئ از همه تشويشها ، دراز كشيدن درجعبه ائ در عمق دومترئ خاك است

لازمه دوست داشتن و عشق ، خطر كردن است .   درواقع جهان پيوسته ما را تشويق به وسعت يافتن ، صعود كردن و متمايز بودن مئ كند ، برائ بدست آوردن هرچيز بايد خطرات آن راهم پذيرفت . برائ آنكه راه رفتن را ياد بگيريم بايد خطر زمين خوردن و صدمه ديدن را بپذيريم ، برائ پول ساختن بايد خطر ورشكستگئ را هم پذيرفت .

 


كسانئ بيشترين پولها را مئ سازند كه بيش از ديگران قبول خطرمئ كنند . برندگان بيشتر از بازندگان ريسك مئ كنند و به همين خاطر است كه بيشتر مئ برند ، درواقع برندگان بيشتر از بازندگان مئ بازند اما آنقدر بازئ مئ كنند كه بر تعداد بردهايشان افزوده مئ شود و ما هميشه آنها را بخاطر پيروزيهايشان بياد

مئ آوريم نه به خاطر شكستهايشان .ما حق انتخاب داريم ميان زندگئ واقعئ يا

زيستن نباتئ ، انتخاب شغل يك ريسك است ، عبور از خيابان هم يك ريسك است ،

و خلاصه اينكه هم  زندگئ يك ريسك است ، پس بيايد خطر كنيم و شاهد ثمرات آن باشيم .

|+| نوشته شده توسط کوروش وداریوش در جمعه 3 آذر1385  |
 چرا مرا باور ندارند
 

سئوالهای زیادی است که در ذهن می گذرد

چراکسی به حرفهای من گوش نمی دهد؟

چرا مرا برنده برنده نمی بینند؟

چرا هر کاری می کنم بر عکس جواب می گیرم؟

چرا پلن ها جواب نمی دهند ؟ چرا دایرکتهایم با من گرم نیستند؟چرا مشکلات مجموعه تمامی ندارد ؟ چرا کسی با من درد دل نمی کند ؟ اخه......چرا؟

جواب تمام این چراها را در درونت جستجو کن،در مورد هر مسئله ای ابتدا از درونت اغاز کن

وقتی می ترسی هر چیزی ترسناک است. وقت
امیدواری هر چیزی برای تو به یک امید
تبدیل می شود. وقتی عصبانی هستی هر چیزی
که به سراغت آید تو را خشمگین می سازد.
وقتی آرام هستی دنیای اطراف تو همان
آرامش را منعکس خواهد کرد.هر آنچه از
اعماق وجود تو بیرون می آید در جهان
بیرون تونمود می یابد و این یعنی آنکه
اگر به راستی خواهان تغییر آنچه بر سر تو
می آید هستی پس لاجرم باید خود واقعی ات
را عوض کنی
پس در قلب خود آنچه را که برایت ارزش دارد
و دوستش داری را ببین و مطمئن باش که
بیرون وجود تو همان چیز موج خواهد زد.
بسیار مراقب باش که درون وجودت در حال
نظاره کدامین آرزو هستی !! چرا که رسم
کاینات نمایش همان آرزو در زندگی روزمره
توست.سعی کن چیزی را درون وجودت ببینی که
راضی ات می سازد و به تو انرژی می بخشد. و
بعد آسوده و آرام نظاره گر این معجزه
خلقت باش که چگونه تمام روزگار و کاینات
با شخصی که تو انتخاب کردی آنچنان باشی
هماهنگ خواهد ش

|+| نوشته شده توسط کوروش وداریوش در پنجشنبه 2 آذر1385  |
 
 
بالا